ვალდებულებები

ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის გაუმჯობესება

ვალდებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის გაუმჯობესება
ვალდებულების აღწერა: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვა საქართველოს ხელისუფლების უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს. ხშირად, შშმ პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვან ჩართვასა და მონაწილეობას აბრკოლებს სათანადო ინფრასტრუქტურის არარსებობა, რის გამოც ისინი ვერ ახერხებენ ადმინისტრაციული დაწესებულებების შენობებში სხდომებსა და შეხვედრებში მონაწილეობას. აღნიშნული გამოწვევა განსაკუთრებით იგრძნობა ადგილობრივ დონეზე.

გადაწყვეტილებისა თუ სერვისების მიღების პროცესში მოსახლეობის სრულფასოვანი და ინკლუზიური ჩართულობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. შესაბამისად, წინამდებარე გეგმით ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია ადმინისტრაციული შენობების შშმ პირთა მოთხოვნების შესაბამისად ადაპტირების ვალდებულება აიღო.
შედეგი: მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა ადაპტირებულია და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს აქვთ შესაძლებლობა სრულფასოვნად ჩაერთონ მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
ვადა: დაწყების თარიღი - ოქტომბერი 2018, დასრულების თარიღი - დეკემბერი 2020
OGP მიმართულებები: სერვისების ხელმისაწვდომობა, ანგარიშვალდებულება, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
არსებული პროგრესი:
მიმდინარეობს done iconნაწილობრივ შესრულდა
საანგარიშო პერიოდში სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია აქტიურად თანამშრომლობდა USAID/GGI-სთან. შედეგად, განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის შესაძლებლობების ანალიზი საქართველოში არსებული კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან მიმართებაში და მომზადდა ტექნიკური დავალების (სატენდერო წინადადების) პროექტი, რომელიც მერიას მიეწოდა განსახილველად. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ადაპტირება შშმ პირთა მოთხოვნების შესაბამისად მერიის მიერ სატენდერო წინადადების დამტკიცების შემდგომ დაიწყება.

სამდივნოს შეფასებით, ვალდებულება გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში ნაწილობრივ შესრულდა, რადგან არ არის დამტკიცებული მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ადაპტირებისთვის საჭირო სატენდერო წინადადება და შესაბამისად, არ დაწყებულა შენობის ადაპტირებისთვის საჭირო შესაბამისი სამუშაოები.

ეტაპები:

3.1.1. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის შესაძლებლობების ანალიზი საქართველოში არსებული კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან მიმართებით

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ჩატარებულია მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული შენობის შესაძლებლობების ანალიზი საქართველოში არსებული კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან მიმართებით
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI) (განხორციელების მხოლოდ პირველი და მეორე ეტაპი)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებაში ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია აქტიურად თანამშრომლობდა USAID/GGI-სთან. შედეგად, განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის შესაძლებლობების ანალიზი საქართველოში არსებული კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან მიმართებაში და მომზადდა ტექნიკური დავალების (სატენდერო წინადადების) პროექტი, რომელიც მერიას მიეწოდა განსახილველად.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

3.1.2. საჭიროებების განსაზღვრა და შენობის ადაპტაციისთვის საჭირო ტექნიკური დავალების შემუშავება

მიმდინარეობს
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
საჭიროებები განსაზღვრულია და შენობის ადაპტაციისთვის საჭირო ტექნიკური დავალება შემუშავებულია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
მარტი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
არ არის მომზადებული ტექნიკური დავალების (სატენდერო წინადადების) საბოლოო ვერსია
შეფასება
done iconუმეტესწილად შესრულდა

3.1.3. შენობის ადაპტირება შშმ პირთა მოთხოვნების შესაბამისად

არ დაწყებულა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შენობა ადაპტირებულია შშმ პირთა მოთხოვნების შესაბამისად
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2020
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
აღნიშნული ეტაპის განხორციელება სატენდერო წინადადების საბოლოო ვერსიის დამტკიცების შემდეგ იგეგმება
შეფასება
done iconარ შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!