ვალდებულებები

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება

ვალდებულება: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება
ვალდებულების აღწერა: თვითმმართველობის განხორციელებისას ელექტრონული მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებული ერთიანი სისტემის შექმნა ღია მმართველობის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნულის ფარგლებში, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიამ აიღო ვალდებულება 5 ელექტრონული სერვისის დანერგვასთან დაკავშირებით შედეგი: 5 ელექტრონული სერვისი დანერგილია
ვადა: დაწყების თარიღი - ივლისი 2018, დასრულების თარიღი - დეკემბერი 2019
OGP მიმართულებები: სერვისების ხელმისაწვდომობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
არსებული პროგრესი:
მიმდინარეობს done iconუმეტესწილად შესრულდა
საანგარიშო პერიოდში ვალდებულების შესრულების პროგრესის მიმოხილვისას მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილება თვითმმართველი ერთეულების ახალ სისტემაზე (MMS-დან MSDA-ზე) გადასვლის შესახებ, რის გამოც შეფერხდა რიგი აქტივობების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში განხორციელება.

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არსებულ მუნიციპალურ სერვისებთან დაკავშირებული საკვანძო ბიზნეს-პროცესების ანალიზის განხორციელება და მოდულების გაწერა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით და ქ. თბილისის მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, 2019 წლის 10 სექტემბრიდან დაიწყო. საანგარიშო პერიოდში აქტივობა სრულად განხორციელდა. შედეგად, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურული მოდული, აგრეთვე, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სერვისების მოდული დანერგილია და გამართულად ფუნქციონირებს სისტემა MMS-ში. შესაბამისად, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სამი განხორციელების ეტაპი სრულად შესრულდა.

არ შესრულდა ვალდებულების დანარჩენი სამი ეტაპი, რომელიც შემდეგი 3 მოდულის დანერგვას ითვალისწინებდა:

  • მუნიციპალიტეტმა ბიუჯეტირების მოდულის დანერგვისა თუ მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მექანიზმის არსებობის შესახებ დამადასტურებელი ინფორმაცია ვერ წარმოადგინა. აღნიშნული ინფორმაცია არ არის განთავსებული არც მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე (rustavi.gov.ge).
  • უწყების განცხადებით, ელექტრონული პეტიციების მოდულის დანერგვა იგეგმება მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლების ფარგლებში, რაც, საანგარიშო პერიოდში არ დაწყებულა.
  • საანგარიშო პერიოდში არ დანერგილა ქონების მართვის სერვისების მოდული.
სამდივნოს შეფასებით, სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის თანახმად, ვალდებულება გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში უმეტესწილად შესრულდა, რადგან განხორციელდა მუნიციპალურ სერვისებთან დაკავშირებული საკვანძო ბიზნეს-პროცესების ანალიზი და დაინერგა 5-დან 2 ელექტრონული სერვისი.

ეტაპები:

6.2.1. ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში მუნიციპალურ სერვისებთან დაკავშირებული საკვანძო ბიზნეს-პროცესების ანალიზი

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ბიზნეს პროცესების ანალიზი განხორციელებულია
ვადა
დაწყება
ივნისი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არსებულ მუნიციპალურ სერვისებთან დაკავშირებული საკვანძო ბიზნეს-პროცესების ანალიზის განხორციელება და მოდულების გაწერა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით და ქ. თბილისის მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, 2019 წლის 10 სექტემბრიდან დაიწყო
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

6.2.2. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მოდულის დანერგვა

არ დაწყებულა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მოდული დანერგილია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მოდულის დანერგვა იგეგმება მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლებასთან ერთად
შეფასება
done iconარ შესრულდა

6.2.3. ელექტრონული პეტიციების მოდულის დანერგვა

არ დაწყებულა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ელექტრონული პეტიციების მოდული დანერგილია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
ივნისი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ელექტრონული პეტიციების მოდული საანგარიშო პერიოდში არ დანერგილა
შეფასება
done iconარ შესრულდა

6.2.4. სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის მოდულის დანერგვა

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის მოდული დანეგილია
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
სექტემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურული მოდული დანერგილია და გამართულად ფუნქციონირებს სისტემა MMS-ში.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

6.2.5. ქონების მართვის სერვისების მოდულის დანერგვა

არ დაწყებულა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ქონების მართვის სერვისების მოდული დანერგილია
ვადა
დაწყება
ივლისი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ქონების მართვის სერვისების მოდული საანგარიშო პერიოდში არ დანერგილა
შეფასება
done iconარ შესრულდა

6.2.6. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სერვისების მოდულის დანერგვა

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სერვისების მოდული დანერგილია
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
სექტემბერი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სერვისების მოდული დანერგილია და გამართულად ფუნქციონირებს სისტემა MMS-ში.
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!