ვალდებულებები

ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის გაუმჯობესება

ვალდებულება: ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობის გაუმჯობესება
ვალდებულების აღწერა: ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა შშმ პირების გადაწყვეტილებისა თუ სერვისების მიღების პროცესში სრულფასოვანი ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ადმინისტრაციული შენობების შშმ პირთა მოთხოვნების შესაბამისად ადაპტირება დაისახა მიზნად. შედეგი: მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა ადაპტირებულია და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს აქვთ შესაძლებლობა სრულფასოვნად ჩაერთონ მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
ვადა: დაწყების თარიღი - ოქტომბერი 2018, დასრულების თარიღი - დეკემბერი 2020
OGP მიმართულებები: სერვისების ხელმისაწვდომობა, ანგარიშვალდებულება, ჩართულობა
SDG მიზანი: 16 მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები
საანგარიშო პერიოდი: 2019, წლიური
პასუხისმგებელი უწყება: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
არსებული პროგრესი:
დასრულდა done iconსრულად შესრულდა
საანგარიშო პერიოდში USAID/GGI-ის დაქირავებული ექსპერტის მიერ განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან მიმართებაში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის შესაძლებლობების ანალიზი და მომზადდა შესაბამისი ანგარიში.

გამომდინარე იქიდან, რომ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება მერიის შენობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, წარმოდგენილი ვალდებულების დარჩენილი ორი ეტაპი (საჭიროებების განსაზღვრა და შენობის ადაპტაციისთვის საჭირო ტექნიკური დავალების შემუშავება და შენობის ადაპტირება შშმ პირთა მოთხოვნების შესაბამისად) საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა, რადგან მერიას გადაეცა ახალი შენობა, რომელიც უკვე ადაპტირებულია შშმ პირთა საჭიროებებზე, შესაბამისად, ვალდებულების მიზანი მიღწეულია.

სამდივნოს შეფასებით, ვალდებულებით გათვალისწინებული მიზანი მიღწეულია, რადგან ქ. ქუთაისის მერიის ახალი შენობა ადაპტირებული იქნება შშმ პირთა საჭიროებებზე, შესაბამისად, ვალდებულების სტატუსად განისაზღვრა სრულად შესრულდა.

ეტაპები:

3.2.1. მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული შენობის შესაძლებლობების ანალიზი საქართველოში არსებული კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან მიმართებით

დასრულდა
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
ჩატარებულია მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული შენობის შესაძლებლობების ანალიზი საქართველოში არსებული კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან მიმართებით
ვადა
დაწყება
სექტემბერი 2018
დასრულება
დეკემბერი 2018
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI) (განხორციელების მხოლოდ პირველი და მეორე ეტაპი)
პასუხისმგებელი უწყება
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
საანგარიშო პერიოდში USAID/GGI-ის დაქირავებული ექსპერტის მიერ განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან მიმართებაში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის შესაძლებლობების ანალიზი და მომზადდა შესაბამისი ანგარიში
შეფასება
done iconსრულად შესრულდა

3.2.2. საჭიროებების განსაზღვრა და შენობის ადაპტაციისთვის საჭირო ტექნიკური დავალების შემუშავება

შეჩერებულია
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
საჭიროებები განსაზღვრულია და შენობის ადაპტაციისთვის საჭირო ტექნიკური დავალება შემუშავებულია
ვადა
დაწყება
იანვარი 2019
დასრულება
მარტი 2019
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ძველი შენობისათვის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამისი ტექნიკური დავალების შემუშავება აღარ წარმოადგენს საჭიროებას
შეფასება
done iconარ შესრულდა

3.2.3. შენობის ადაპტირება შშმ პირთა მოთხოვნების შესაბამისად

შეჩერებულია
ინდიკატორი
ვადა
პარტნიორი ორგანიზაცია
პასუხისმგებელი უწყება
ინდიკატორი
შენობა ადაპტირებულია შშმ პირთა მოთხოვნების შესაბამისად
ვადა
დაწყება
აპრილი 2019
დასრულება
დეკემბერი 2020
პარტნიორი ორგანიზაცია
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროგრამა დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI)
პასუხისმგებელი უწყება
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
შედეგი
ქ. ქუთაისის მერიისთვის გადაცემული ახალი შენობა ადაპტირებულია შშმ პირთა საჭიროებებზე, შესაბამისად, ვალდებულების მიზანი მიღწეულია.
შეფასება
done iconარ შესრულდა
განახლებულია: 31 დეკემბერი, 2020

კომენტარის დამატება

Error!!!

Error!!!

თქვენ მიერ მითითებული ელ.ფოსტა არ გამოქვეყნდება.

Error!!!